Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Brisked Styled Weddings V.O.F. te Utrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid  A. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien te verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.  B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn ons voor slechts bindend indien er voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.  C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te zijn.  D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.  E.  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen. 

Artikel 2: Aanbiedingen  A.  Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, enz.  B. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet worden verstrekt.  C.  Al onze aanbiedingen met eventueel bijbehorende tekeningen en/of bijlagen blijven ons eigendom en dienen door de wederpartij terstond aan ons te worden geretourneerd indien geen overeenkomst met ons tot stand komt. 

Artikel 3: Overeenkomsten  A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke verstrekking van een opdracht door de wederpartij evenals een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds.  B. Orders door vertegenwoordigers en andere tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij schriftelijk zijn bevestigd.  C. Afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.  D. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

Artikel 4: Afwijkingen en wijziging  A. Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven, dan is het risico van fouten in de wijziging voor rekening van de wederpartij.  B. Afbeeldingen, maten en/of aantallen, alsmede verdere gespecificeerde omschrijvingen zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar.  C. Indien door de wederpartij fouten worden gemaakt bij het verstrekken van gegevens, benodigd voor het uitvoeren van een door ons geaccepteerde opdracht, komen hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor rekening van de wederpartij.  D.  Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de wijzigingen overeengekomen levertijd, door ons - buiten onze verantwoordelijkheid - wordt overschreden. 

Artikel 5: Aanvang huurperiode  A. De in een overeenkomst genoemde huurperiode neemt een aanvang op de dag waarop de zaken cq. materialen op de overeengekomen plaats worden afgeleverd en/of in het bezit worden gesteld van de wederpartij.  B.  Bij het retour leveren van de huurzaken zal in verband met breuk en verschillen in aantallen, onze magazijntelling bindend zijn. 

Artikel 6: Annuleringen  Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;  35% van het orderbedrag (exclusief BTW) indien de annulering na akkoord van de offerte plaats vindt.  50% van het orderbedrag (exclusief BTW) indien de annulering binnen 2 maanden tot 2 weken vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.  100% van het orderbedrag (exclusief BTW) indien de annulering 2 weken vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt. 

Artikel 7: Prijzen  A.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.  A.2 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen prijswijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.  B Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ingeval van verhuur in de opgegeven prijzen slechts de huur voor de totaal overeengekomen huurperiode inbegrepen; de transportkosten van en naar de plaats van de bestemming evenals eventuele montage en demontage van het gehuurde zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet in de opgegeven prijs inbegrepen.  C. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.   D. De prijs is inclusief omzetbelasting.  E. Alle lasten welke terzake van het gehuurde door de overheid worden opgelegd, zullen niet in de huurprijs zijn inbegrepen en komen voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 8: (Af)levering  A.1 Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.  A.2 De door ons opgegeven (af)levertijden zijn bij benadering; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.  B. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de (af)levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van (af)levering geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten. 

Artikel 9: Plaats van aflevering ingeval van verhuur  A.  Gehuurde zaken zullen worden opgesteld en/of afgeleverd op de in de overeenkomst genoemde locatie.  B. Slechts met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zal deze locatie mogen worden gewijzigd en/of gehuurde tijdens de overeengekomen huurperiode, worden verplaatst. Schade welke uit een dergelijke verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al hebben wij hiervoor toestemming gegeven, voor rekening komen van de wederpartij.  C.  De wederpartij is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de afleveringsplaats, alsmede voor de geschiktheid. Alle kosten welke gemaakt worden voor eventuele extra voorzieningen, teneinde een afleveringsplaats- cq opstellingsplaats geschikt te maken voor het gehuurde, komen indien vooraf niet anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij.  D. Indien een overeengekomen standplaats absoluut niet geschikt blijkt te zijn, hebben wij het recht opstelling cq (af)levering te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door ons reeds gemaakte kosten alsmede een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 10: Montage/demontage  A. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een huurzaak te monteren en/of demonteren, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode.  B. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de wederpartij.  C. De aan een dergelijke montage en/of demontage verbonden kosten zullen deel uitmaken van de gesloten overeenkomst, met dien verstande, dat deze kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan een wederpartij op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht. 

Artikel 11: Transport  A. Voorzover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen van de verkochte cq. verhuurde, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en/of de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.  B. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten van het verkocht cq. verhuurde aan de wederpartij in rekening gebracht.  C.  Zakenreizen altijd voor risico van de wederpartij 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud  A.  Wij blijven eigenaar van alle door ons verhuurde zaken. Van alle door ons verkochte zaken blijven wij eigenaar tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.  B.  De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de door haar gekochte zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.  C. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken.  D. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor effectuering van onze rechten.  E.  Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de huur cq. koopovereenkomst of een gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het verhuurde of mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als door ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar.  F. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijk tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. 

Artikel 13: Reclames  A1 Eventuele reclames met betrekking tot door ons aan de wederpartij verkochte zaken moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der zaken, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan dan wel binnen een eventueel door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.  A.2 Reclames met betrekking tot door ons aan de wederpartij verkochte zaken, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na levering der zaken schriftelijk in ons bezit zijn.  B. Ingeval van verhuur is de wederpartij verplicht de door ons verhuurde zaken terstond na ontvangst te controleren en eventuele reclames per omgaande bij ons in te dienen.  C. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.  D. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een retour advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmee de zaken zijn gefactureerd.  E. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.  F. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op. 

Artikel 14: Overmacht  A. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijk cq. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.  B. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfstoringen bij ons cq. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijke wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, evenals de niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.  C. Indien zich in de situatie van overmacht voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.  D. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.  E. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid  A. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.  B. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid.  C. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.  D. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid tijdens de huurperiode  A. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 is de wederpartij vanaf het moment, dat het gehuurde aan de wederpartij ter beschikking is gesteld, is deze aansprakelijk voor het gehuurde. Schade`s ontstaan aan het gehuurde gedurende de huurperiode komen dan ook voor rekening van de wederpartij.  B. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat gedurende de gehele huurperiode voldoende toezicht aanwezig is ter voorkoming van schade aan het gehuurde.  C. Indien door ons eventuele onderhoud- en cq. gebruikinstructies worden verstrekt, dienen deze door de wederpartij nauwkeurig te worden opgevolgd.  D. De wederpartij is verplicht eventuele gebreken direct aan ons te melden.  E. Indien het nodig blijkt dat reparaties aan het gehuurde moeten worden verricht na het retour ontvangen daarvan door ons, zullen deze, indien blijkt dat de oorzaak gezocht moet worden in bijvoorbeeld onzorgvuldig gebruik en/of het niet nakomen van de door ons verstrekte gebruiksinstructies, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.  F. Wij hebben het recht indien wij zulks nodig achten, controle uit te oefenen op het juiste gebruik van het gehuurde. 

Artikel 17: Gebruik  De wederpartij zal het gehuurde overeenkomstig de bestemming hiervan gebruiken of doen gebruiken. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van ons het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of af te staan. 

Artikel 18: Vergunningen  A. Indien voor plaatsing van een gehuurde zaak een door de plaatselijke overheid af te geven vergunning is vereist, zal de wederpartij er voor zorg dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de eventuele montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt.  B. Schade vallende aan onze zijde welke zijn oorzaak vindt in het niet aanwezig zijn van de vereiste vergunningen, komen voor rekening van de wederpartij.  C. Voorts zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van enige te plaatse geldende bepaling. 

Artikel 19: Verzekering  A. Indien bij verhuur van enige zaak risico's aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens wettelijke aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen, zich hiertegen te verzekeren.  B. Bij het ontbreken van een dergelijke verzekering zullen wij nimmer voor de schade inzake wettelijke aansprakelijkheid kunnen worden aangesproken en dient de wederpartij ons hiervoor te vrijwaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20. 

Artikel 20: Vrijwaring  De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons. 

Artikel 21: Betaling  A.  De facturen dienen door vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.  B. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente evenals de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.  C. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de eventueel overeengekomen termijn; ingebrekestelling is daartoe niet vereist 

Artikel 22: Boete, rente  A. Indien in een langere kredietgeving wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.  B. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met over dat jaar verschuldigde rente.  C. Indien in een langere kredietgeving wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij, naast de hierboven genoemde rente, een boete verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening van 1% per maand of gedeelte daarvan. 

Artikel 23: Kosten  A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.  B. Ingeval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00 exclusief BTW bedragen. 

Artikel 24: Toepasselijk recht  Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. 

Artikel 25: Bevoegde rechter  Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingers rechtelijk bevoegd is.

 

VOORWAARDEN BLOEMWERK - GEWOONUNIEKK

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

De opdrachtnemer  de eenmanszaak: GewoonUniekk

Slotplein 24, 2967XD in Langerak

KvK-nummer: 80117236

info@gewoonuniekk.nl

www.gewoonuniekk.nl

De consumentieder natuurlijk persoon, niet handelend in uitoefening van een beroep of een bedrijf, die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer.

Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de consument of zakelijke klant.

Overeenkomst / Opdracht: de overeenkomst van een opdracht, waarbij de opdrachtnemer zich

met de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, inclusief elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop. Deze opdracht kan naast het gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen, ook overeengekomen worden op afstand door middel van techniek voor communicatie op afstand.

Werkzaamheden:   alle door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door de opdrachtnemer zijn aanvaard; alsmede alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen, waaronder het doen van een aanbieding of een prijsopgave, het uitbrengen van een offerte dan wel daarover onderhandelen door de opdrachtnemer. 

Product:goederen en/of diensten. Alle daarbij behorende werkzaamheden zijn hierbij inbegrepen.

Prijs:de prijs van het aangeboden product, welke door de opdrachtnemer is vermeld in een opgestelde offerte of factuur.

Herroepingsrecht:   de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst. 

Bedenktijd:   de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, welke wordt aangegeven in de door de opdrachtnemer opgesteld offerte.  

 

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, van GewoonUniekk, op overeenkomsten die gesloten zijn met opdrachtgever(s).
 • Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld, in de door de opdrachtnemer opgestelde overeenkomst in de vorm van een offerte. Wanneer met de offerte akkoord wordt gegaan en de herroepingsrecht is verlopen, gaat de opdrachtgever hiermede akkoord met deze voorwaarden.
 • Wanneer één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn de opdrachtnemer slechts bindend, wanneer de opdrachtnemer hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Ook dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtnemer overeengekomen te zijn.  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen. 

 

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 • De eerste uitgebrachte offerte/(decoratie)plan (hetzij mondeling of schriftelijk) is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen en aan verminkte offertes/(decoratie)plannen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Offertes hebben, tenzij in de offerte anders is vermeld, een geldigheidsduur van dertig dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
 • Na akkoord over de uitgebrachte offerte door de opdrachtgever, wordt de factuur opgesteld door de opdrachtnemer en schriftelijk getoond aan de opdrachtgever. 
 • Wanneer de opdrachtnemer de opdracht heeft gekregen voordat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is de opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. 
 • Afspraken en/of toezeggingen, door personeel of namens de opdrachtnemer gedaan door verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van de opdrachtnemer, binden slechts wanneer deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.  

 

Artikel 4 – WIJZIGING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 • Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de opdrachtnemer en opdrachtgever tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van tevoren inlichten als dit financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen, wanneer tijdens de uitvoering meerwerk van de werkzaamheden blijkt. De opdrachtnemer zal in dat geval de opdrachtgever van het te verhogen bedrag in kennis stellen. 
 • Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De kosten die daarmee gemoeid zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Voor een juiste uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever alle relevante documenten en informatie aan de opdrachtnemer beschikbaar stellen, dan wel overdragen, ook de na aanvang van de opdracht ontvangen informatie. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in kennis van alle van belang zijnde veranderingen, dan wel wijzigingen ten behoeve van de opdracht.
 • Wanneer de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering heeft, moet de opdrachtgever de opdrachtnemer tijdig en schriftelijk hiervan ter kennis brengen. Wanneer deze mondeling door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden gegeven, dan is het risico van fouten in de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdracht wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer, nadat alle verplichtingen die vermeld zijn in de overeenkomst zijn gedaan door de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtnemer in gebreke gesteld is tot de overeengekomen opdracht, is de opdrachtnemer gemachtigd om de opdracht niet uit te voeren of niet voort te zetten wanneer deze al is gestart.

 

Artikel 5 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 • De opdrachtnemer heeft het recht om een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, wanneer de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
 • Wanneer de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel de opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten en eventuele vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering door de opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 30 dagen voor de levering, of 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging vanaf 14 dagen voor de levering. Bij het annuleren binnen 48 uur voor de overeengekomen opdrachtuitvoering wordt de volledige overeengekomen prijs voor de betreffende opdracht aan de opdrachtgever toegerekend.
 • Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

 

 

Artikel 6 - OVERMACHT EN VERZEKERING 

 • Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk en onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd. 

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen bij de opdrachtnemer en bij leveranciers in samenwerking met de opdrachtnemer, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, evenals de niet-nakoming door leveranciers, waardoor de opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen. 

 • Wanneer zich de situatie van overmacht voordoet, is de opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. 
 • Het is voor de opdrachtgever mogelijk om een bruiloft- of evenementverzekering af te sluiten voor gevallen van overmacht, hieronder vallen ook kosten die veroorzaakt worden in verband met het geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden van de bruiloft, dan wel dat de bruiloft wordt afgebroken, dan wel dient te worden uitgesteld en/of afgelast. Wanneer de opdrachtgever geen verzekering afsluit, dan komen de kosten voortvloeiende uit omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever. 
 • Wanneer voor het plaatsen en/of uitvoeren van een opdracht een door de plaatselijke overheid af te geven vergunning is vereist, zal de opdrachtgever er voor zorg dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment van het tijdstip van levering van de overeenkomst. Mogelijke schade of niet volledig uitvoering van de overeenkomst welke zijn oorzaak vinden in het niet aanwezig zijn van de vereiste vergunning, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voorts zal de opdrachtnemer niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van enige ter plaatse geldende bepaling.

 

Artikel 7 LEVERING  

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en welke is overeengekomen in de overeenkomst. 
 • Slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zal de plaats van levering mogen worden gewijzigd en/of producten die onderdeel uitmaken van de opdracht mogen tijdens de overeengekomen duur van de gehele opdracht, worden verplaatst. Schade of bijkomende kosten welke uit een dergelijke wijziging en/of verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al heeft de opdrachtnemer hiervoor toestemming gegeven, voor rekening zijn van de opdrachtgever. 
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en geschiktheid van de plaats van levering. Alle kosten welke mogelijk gemaakt worden voor extra voorzieningen, om een afleveringsplaats- cq opstellingsplaats geschikt te maken om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, komen, wanneer vooraf niet anders is overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.  
 • Wanneer een overeengekomen plaats van levering niet geschikt blijkt te zijn, heeft de opdrachtnemer het recht om de (af)levering of uitvoering van de opdracht te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten en een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 • Als tijd van levering geldt het moment waarop de zaken het adres van de opdrachtnemer verlaat. De tijd van levering wordt schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zal de tijd van levering mogen worden gewijzigd. Bijkomende kosten welke uit een dergelijke wijziging en/of verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al heeft de opdrachtnemer hiervoor toestemming gegeven, voor rekening zijn van de opdrachtgever. 
 • Het vervoer naar plaats van levering is voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever zelf de zorg draagt voor vervoer, wat op de overeenkomst bij ophalen door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer altijd ter sprake is. 
 • De opdrachtnemer heeft het recht om, boven de verkoopprijs, de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen, welke worden vastgelegd in de overeenkomst die gemaakt is tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 • Tenzij voor zover hierover tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen.  De opdrachtnemer zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de opdrachtgever zou aantonen dat aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten valt.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht om orders niet uit te voeren wanneer de opdrachtgever de overeenkomst overschrijdt, met nadruk op het niet voldoen van de overeenkomen betaling, en wanneer de opdrachtgever bij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren. 
 • Zakenreizen zijn altijd van risico voor de opdrachtgever, vanaf het moment van tijd van levering tot het weer teruggekeerd zijn op het adres van de opdrachtnemer.

 

Artikel 8 PRIJZEN EN BETALING

 • De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst. De opdrachtnemer behoudt het recht om alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever door te berekenen.  
 • De betalingstermijnen zullen worden gehanteerd zoals in de overeenkomst overeengekomen. Op alle facturen van de opdrachtgever geldt een betalingstermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de aangegeven datum op de factuur, tenzij anders vermeldt.
 • De opdrachtnemer dient aan te geven wanneer de omzetbelasting niet aangegeven is bij het benoemen van de prijzen en welke deze dan bedraagt per artikel.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Deze gelden alleen in de door de opdrachtnemer vermeldde tijd.
 • De prijzen vermeldt op de prijsopgave betreft alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door opdrachtnemer. Prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, in geval van verhuur en levering van producten in de opgegeven prijzen, slechts de huur en het product zelf voor de totaal overeengekomen periode inbegrepen; de transportkosten van en naar de plaats van de bestemming evenals eventuele montage en demontage zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen.  
 • Betaling van de aankoop van goederen door de opdrachtgever via de webshop op het internet geschiedt bij wijze van vooruitbetaling via de bank of iDeal, Creditcard of een andere op de website aangegeven betaalmiddel. Betaling vindt in dat geval direct plaats bij het plaatsen van de bestelling.
 • De opdrachtnemer behoudt zicht het recht om kosten, voor onder andere arbeid, montage, levering en andere door de opdrachtnemer gemaakte kosten, achteraf te factureren. Deze kosten dienen binnen 7 dagen na de facturatie betaald te zijn, tenzij anders vermeldt.
 • Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer het recht de van toepassing zijnde wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. 
 • In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten, zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever. Ook alle gerechtelijke kosten, die de opdrachtnemer in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van de opdrachtgever.  
 • Er kan slechts bevrijdend betaald worden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening ten name van de opdrachtnemer. 
 • De opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.  

 

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

 • De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste toedoen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Wanneer een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Wanneer de opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag dat door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, hetzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht hiervan schriftelijk melding doet aan de opdrachtnemer. Wanneer deze melding van mogelijke schade vanaf 14 dagen na het uitgevoerd hebben van de opdracht plaats vindt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk hiervoor en zullen de kosten toebehoren aan de opdrachtgever zelf.
 • Wanneer de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is het maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2500,-.
 • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door de opdrachtgever gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 • De opdrachtgever is over de producten die onderdeel uitmaken van de opdracht, vanaf het moment dat de opdrachtnemer deze aan de opdrachtgever ter beschikking stelt tot beëindiging van de opdracht, geheel aansprakelijk hiervoor.
 • Wanneer door de opdrachtnemer eventuele onderhouds- en/of gebruiksinstructies worden gesteld, hetzij zowel mondeling als schriftelijk vermeld, dienen deze door de opdrachtgever nauwkeurig te worden opgevolgd. Wanneer dit niet of niet volledig door de opdrachtgever wordt uitgevoerd, kunnen de eventuele extra kosten van onderhoud, schade of andere gevolgen hiervan worden toegerekend aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken direct aan de opdrachtnemer te melden. Wanneer de opdrachtgever dit verzuimt en de eventuele gebreken na plaatsvinden vermeldt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor deze gebreken.
 • Wanneer het nodig blijkt dat er reparaties of vernieuwing van product(en), die onderdeel uitmaakte van de uitgevoerde opdracht, moeten worden verricht, zullen deze, wanneer blijkt dat de oorzaak gezocht moet worden in bijvoorbeeld onzorgvuldig gebruik en/of het niet nakomen van de door de opdrachtnemer verstrekte gebruiksinstructies, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
 • De opdrachtnemer heeft het recht wanneer deze zulks nodig acht, controle uit te oefenen op het juiste gebruik van de geleverde producten.
 • Wanneer de opdrachtnemer een beroep zou kunnen op het bepaalde in dit artikel, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, wanneer zij deel hebben genomen of zouden nemen aan de overeenkomst. 

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer, totdat voldoening door de opdrachtgever volgens de overeenkomst is gedaan.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd de door haar gekochte zaken of verkregen informatie van de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, te verveelvoudigen, te openbaren of de eigendom daarvan over te dragen, tenzij de opdrachtnemer hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Wanneer de opdrachtgever de door de opdrachtnemer geleverde opdracht of overeenkomst vervreemdt, draagt zij het recht over aan de opdrachtnemer die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal verkrijgen met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. De opdrachtgever dient de overdracht aan haar afnemers mede te delen en alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de opdrachtnemer. 
 • Wanneer de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt of worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van vorderen van vergoeding van schaden en gederfde winst.